Community Support – Twilio

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<Response>
<Say>Hello, world!</Say>
</Response>